Ogólne warunki wykonywania i wdrażania stron internetowych

I. Informacje ogólne

 1. Wycena strony internetowych wykonywana jest w oparciu o indywidualną ofertę sporządzoną na podstawie wstępnych wymagań Zamawiającego – tzw. briefu. Wycena / oferta może ulec zmianie zgodnie z dodatkowymi ustaleniami czy wymaganiami Zamawiającego;
 2. Wszystkie ceny podane w na naszej stronie WWW oraz w ofertach są cenami netto i objęte są 23% stawką podatku VAT;
 3. Termin realizacji strony internetowej jest ustalany indywidualnie i zależy od funkcjonalności oraz ilości danych wymaganych do jej wykonania;
 4. Poszczególne etapy tworzenia strony WWW to:  przyjęcie zlecenia do realizacji przez Wykonawcę (lub podpisanie osobnej umowy), wykonanie projektu strony WWW (ogólnego wyglądu), kompletne wykonanie witryny w oparciu o dane dostarczone przez Zamawiającego;
 5. Koszt wykonania strony WWW nie obejmuje usług powiązanych np. systemów analitycznych, domeny, hostingu, systemu dostarczania treści (CDN) oraz off-site SEO;
 6. Podstawowe działania on-site SEO standardowo wliczone w projekt zawierają: wygenerowanie ustrukturyzowanych tytułów i opisów meta, utworzenia mapy witryny, optymalizacji czasu wczytywania (kodu html i wielkości obrazków), utworzenia podstawowej grafiki OpenGraph dla witryny. Jako dodatkowa usługa, możliwa jest rozszerzona optymalizacja SEO dla wypozycjonowania witryny, opierająca się o analizę treści (analiza słów kluczowych, copyrighting) oraz dodatkowa optymalizacja techniczna.

II. Materiały do strony internetowej od Wykonawcy

 1. Wykonawca na potrzeby wykonania strony WWW może korzystać z płatnych i bezpłatnych banków zdjęć oraz zasobów własnych. Koszt płatnych materiałów, po uprzednim uzgodnieniu jest przeniesiona na Zamawiającego. Decyzja o konieczności użycia dodatkowych materiałów leży po stronie Wykonawcy;
 2. Materiały wytworzone i użyte przez Wykonawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na wdrożonej stronie internetowej. Materiały te nie mogą być ani w części ani w całości udostępniane, czy odsprzedawane;
 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi prawami do dostarczanych materiałów i przenosi on te prawa na Zamawiającego w momencie rozliczenia się Zamawiającego z Wykonawcą. Na prośbę zamawiającego Wykonawca musi wskazać źródło oraz sposób licencjonowania użytych materiałów;

III. Materiały do strony internetowej od Zamawiającego

 1. Materiałami do strony internetowej od Zamawiającego są wszystkie materiały graficzne i tekstowe, oraz inne pliki zawarte na stronie WWW do których dostęp otrzyma użytkownik końcowy (odwiedzający);
 2. Zamawiający musi dysponować odpowiednimi prawami do dostarczanych materiałów. Na Wykonawcy nie spoczywa obowiązek weryfikacji praw autorskich dostarczonych materiałów. Zamawiający oświadcza, że posiada i wyrażą zgodę na wykorzystanie przesłanych przez niego materiałów na stronie internetowej oraz ich modyfikację przez Wykonawcę;
 3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za przesyłane przez niego materiały;
 4. Wszystkie materiały składające się na zawartość strony WWW Zamawiający dostarcza na adres e-mail Wykonawcy: [email protected]. Dopuszcza się przesyłanie linków do pobrania, które nie wygasają prze min. 5 dni roboczych.
 5. Media i teksty i do strony internetowej muszą być dostarczone w formie edytowalnej z jasnym opisem miejsca ich umieszczenia na docelowej podstronie. Materiały do strony internetowej muszą być przesłane w całości przed przystąpieniem Wykonawcy do prac nad stroną internetową.
 6. Materiały przesłane po zakończeniu wdrożenia strony internetowej mogą być umieszczane przez wykonawcę odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem prac realizowanych przez grafika lub webmastera. Wykonawca może świadczyć również innego rodzaju wsparcie (np. opieka, optymalizacja, szkolenia) w oparciu o osobne ustalenia.

IV. Domena i hosting

 1. Domena i hosting są niezbędne do wdrożenia i późniejszego funkcjonowania strony WWW;
 2. Usługi domen i hostingu Wykonawcy funkcjonują w oparciu o aktualny cennik usług.
 3. Wykonawca w ramach realizacji strony WWW nie ponosi kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem domeny i hostingu na których zostanie wdrożona strona internetowa;
 4. Jeśli Zamawiający dysponuje  własną (świadczoną przez inną firmę) usługą hostingową czy domeną, musi przed rozpoczęciem prac dostarczyć Wykonawcy dane w postaci loginów i haseł niezbędnych do skonfigurowania i zainstalowania strony WWW.
 5. Hosting przeznaczony na funkcjonowanie strony internetowej musi spełniać wymagania dla stron opartych o system zarządzania treścią CMS WordPress oraz dodatkowo uwzględniać możliwość wykorzystania większych zasobów hostingu zależnych od rodzaju funkcjonalności wdrożonej strony internetowej. Jeśli zamawiający wybierze usługę, co do której Wykonawca ma zastrzeżenia, zwalnia to Wykonawcę z odpowiedzialności za wadliwe lub zbyt powolne działanie wykonanej strony WWW.

V. Dodatkowe wersje językowe

 1. Wykonanie i wdrożenie strony internetowej z dodatkowym językiem jest dodatkowo płatne;
 2. Zamawiający dostarcza tłumaczenia strony internetowej we własnym zakresie, lub zleca tłumaczenie Wykonawcy;
 3. Dostarczone przez Zamawiającego tłumaczenia muszą być dostarczone w formie edytowalnej z opisem umieszczenia ich na stronie internetowej.
 4. Wykonanie dodatkowej wersji językowych wiąże się z dodatkowymi opłatami licencyjnymi związanymi z wykorzystaniem płatnego oprogramowania i/lub usług tłumaczenia online.

VI. Gwarancja

 1. Strona internetowa jest objęta gwarancją w zakresie opisanym poniżej na okres 12 miesięcy od daty jej wdrożenia;
 2. Gwarancja obejmuje wady w funkcjonowaniu strony internetowej powstałe wyłącznie w wyniku błędnie wykonanych parametryzacji lub wadliwie wykonanego własnego kodu HTML / CSS przez Wykonawcę;
 3. Gwarancja nie obejmuje działania systemu CMS WordPress, motywów, wtyczek oraz połączonych narzędzi i usług zewnętrznych (np. usług Google);
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zewnętrznego oprogramowania wykorzystanego do wdrożenia strony internetowej tj. działanie systemu CMS WordPress, usług Google, wtyczek do WordPress oraz innych zewnętrznych narzędzi i usług niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej lub rozszerzających jej funkcjonalność;
 5. Gwarancja i odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje błędów w funkcjonowaniu strony internetowej powstałych w wyniku usług zewnętrznych jak domena, usługa hostingu, obsługi poczty itp. oraz innych działań na które Wykonawca nie ma wpływu. W przypadku gdy dostawcą usługi hostingu jest Wykonawca, bierze on odpowiedzialność za prawidłowe działanie usługi hostingowej w ramach jej świadczenia;
 6. W przypadku błędnego działania strony internetowej leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca może przywrócić stronę internetową do stanu z dnia jej wdrożenia, a w przypadku posiadania przez Zamawiającego poprawnej kopii zapasowej strony internetowej, przywrócona zostanie strona internetowa w oparciu o tę kopie zapasową (decyzja po stronie Wykonawcy). W przypadku gdy dostawcą usługi hostingu jest Wykonawca, bierze on odpowiedzialność za całość procesu tj. kompletne przywrócenie działania serwisu z dowolnie dostępnej kopii zapasowej;
 7. W przypadku zgłoszenia problemów ze stroną WWW, Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o wszystkich dotychczasowych działaniach dokonanych przez niego lub inne osoby, a w szczególności o sytuacjach związanych z administrowaniem stroną, instalowanych wtyczkach, osobach które dokonywały zmian oraz innych informacji niezbędnych w celu ustalenia powodu problemów i możliwości sposobu ich rozwiązania;
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wyświetlaniu i obsługi strony internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika leżącej po stronie oprogramowania na tym urządzeniu;
 9. W celu utrzymania rocznej gwarancji strony internetowej opartej o CMS WordPress Zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego aktualizowania sytemu CMS WordPress, motywów i wtyczek (min. 1 w miesiącu) oraz dbania o jego prawidłową kondycję. Dla zachowania gwarancji, istnieje możliwość zlecenia tych czynności Wykonawcy np. poprzez wykupienie usługi opieki nad stroną WWW, w której zawiera się min. bieżące aktualizowanie wtyczek, monitoring dostępności, poprawności działania i monitoring zabezpieczeń;
 10. Zamawiający traci gwarancję w przypadku działań administracyjnych wykonanych przez Zamawiającego lub inne osoby i firmy na wdrożonej stronie WWW, które spowodowały błędne jej działanie (w tym wyświetlanie) oraz w przypadku niespełnienia zapisów p. 9 powyżej;
 11. W przypadku gdy w okresie w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający zgłosi usterkę a Wykonawca bezsprzecznie wykaże, że jej przyczyną jest działanie Zamawiającego (w tym niespełnienie zapisów niniejszego dokumentu), Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami prac administracyjnych (w tym diagnostyki) w kwocie 120zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy specjalisty.

VII. System CMS, wtyczki i licencje

 1. Strona internetowa zostanie wdrożona z systemem zarządzania treścią CMS WordPress;
 2. Hosting wykonawcy musi spełniać wymogi do wdrożenia aktualnej wersji CMS WordPress (posiadać rekomendację Wykonawcy);
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu CMS WordPress, motywów oraz wtyczek po oddaniu strony WWW do użytku;
 4. W przypadku stron, w których do poprawnego ich działania są niezbędne płatne wtyczki, koszt tych wtyczek ponosi Zamawiający we własnym zakresie;
 5. Wtyczki od Wykonawcy na wdrożonej stronie internetowej mogą być objęte osobnymi licencjami i umowami pomiędzy Wykonawcą a Dostawcami tych wtyczek. Zamawiający może korzystać wyłącznie na wdrożonej stronie internetowej z wtyczek, których własność lub licencje na korzystanie posiada Wykonawca. Zamawiający ma obowiązek chronienia kluczy licencyjnych oraz plików wtyczek i nie przekazywania ich pod żadnym pozorem osobom i podmiotom trzecim;
 6. Zamawiający otrzymuje Licencję na korzystanie ze strony internetowej wraz z wtyczkami i komponentami wyłącznie na jednej domenie na której zostanie wdrożona strona internetowa, licencja wygasa z dniem zmiany projektu strony internetowej, przeniesieniu jej na inną domenę lub po upływie 3 lat od dnia wdrożenia strony internetowej.

VIII. Zgłaszanie poprawek

 1. Poprawki mogą być zgłaszane przez Zamawiającego na etapie obejmującym wykonywanie strony internetowej przez Wykonawcę;
 2. Poprawki mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem wiadomości mail na adres [email protected] przez jedną osobę decyzyjną podczas całego procesu wykonywania strony internetowej przez Wykonawcę;
 3. Zgłaszane poprawki muszą być merytoryczne, kompletne, jednoznaczne i dotyczyć działań Wykonawcy;
 4. Zamawiający może wnieść łącznie do 3 poprawek do każdej podstrony i do 5 dla strony głównej. Po wyczerpaniu limitu poprawek, koszt dodatkowych poprawek jest przenoszony na Zamawiającego, lub poprawki mogą zostać nieuwzględnione.
 5. Czas na zgłoszenie poprawek jak i ich wykonanie może być doliczany do terminu realizacji. Czas na zgłoszenie poprawek wynosi 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji dla Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu danej podstrony / projektu / elementu.  Brak odpowiedzi Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych na przesłaną informację jest równoznaczny z akceptacją wykonanych przez prac. Czas na naniesienie jednej poprawki przez Wykonawcę wynosi 7 dni roboczych.

XI. Treści i funkcjonalność strony internetowej

 1. Treści jakie mogą znaleźć się na stronie internetowej to tekst i zdjęcia. W szczególnych przypadkach może to być pobieranie plików, czy otwieranie dokumentów PDF. Nie dopuszcza się wstawiania treści zawierających kod wykonywalny (programy uruchamialne na komputerach czy smartfonach).
 2. Podstawową funkcjonalnością strony WWW jest przeglądanie treści. W zależności od zakresu wykonania, strona może pełnić wiele innych funkcji np. możliwość wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy, wyszukiwanie treści, blog, zapis do newslettera, rejestracja użytkowników, sklep internetowy, płatności, etc.;
 3. Sposób działania poszczególnych funkcjonalności określa Zamawiający lub proponuje je Wykonawca. Sposób działania poszczególnych funkcjonalności jest ograniczony do funkcji wybranych na etapie tworzenia strony WWW wtyczek po ich wdrożeniu i nie ma możliwości ich zmiany;

X. Uwagi i postanowienia końcowe

 1. W przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub Zamawiającego, za zgodą stron, termin realizacji może zostać wydłużony o maksymalnie 50% całkowitego czasu ustalonego na wykonanie projektu.
 2. W przypadku sporu, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia warunków współpracy.
 3. Strony zobowiązują się rozstrzygać powstałe między nimi spory polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 4. Zamawiający zlecając wykonanie i wdrożenie strony internetowej przez Wykonawcę oświadcza, iż zapoznał się z zawartymi w niniejszym dokumencie warunkami i je akceptuje.